Vraag hier uw onbeperkt wassen abonnement aan
Vraag hier uw onbeperkt wassen abonnement aan

Abonnementsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1 In deze Abonnementsvoorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

Abonnee:
Diegene die met CarPro Carwash een abonnementsovereenkomst heeft gesloten.

Abonnement:
De overeenkomst tussen CarPro Carwash en de Abonnee tot het onbeperkt wassen van het voertuig tegen maandelijkse betaling onder de voorwaarden zoals hierna omschreven.

Wasstraat:
Een vestiging van CarPro Carwash.

1.2 Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de Abonnee en CarPro Carwash.

1.3 Op de rechtsbetrekking tussen CarPro Carwash en de Abonnee zijn tevens van toepassing de Algemene voorwaarden BOVAG Autowasbedrijven.

1.4 CarPro Carwash behoudt zich het recht voor deze Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. CarPro Carwash stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de wijziging van kracht wordt per email dan wel per post op de hoogte en stuurt de Abonnee een nieuwe set voorwaarden toe. CarPro Carwash  mag er daarbij van uitgaan dat de Abonnee CarPro Carwash van eventuele wijzigingen in adres, e-mailadres, telefoon dan wel rekeningnummer op de hoogte houdt, zoals bedoeld in artikel 10.1.

2. Inhoud Abonnement CarPro Onbeperkt
2.1 Het Abonnement is voertuig en kenteken gebonden en niet overdraagbaar.

2.2 Onder onbeperkt wassen wordt verstaan dat de Abonnee onbeperkt gebruik mag maken van de diensten zoals overeengekomen in het Abonnement, mits er sprake is van normaal consumenten gebruik en met inachtneming van maximaal 1 keer per dag.

2.3 Het Abonnement geeft het voertuig van de Abonnee gedurende de looptijd van het Abonnement recht op het onbeperkt wassen van het voertuig op alle vestigingen van CarPro met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

2.4 CarPro behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren aan personen met wie een eerder Abonnement is beëindigd conform artikel 5.3.

3. Totstandkoming overeenkomst CarPro onbeperkt
3.1 Een abonnement kan online worden aangevraagd door het invullen van het inschrijfformulier en de betaling van de eerste maandtermijn te voldoen of in de wasstraat door een abonnement aan te schaffen waarbij de eerste termijn voldaan wordt.

3.2 Wanneer een klant het abonnement online aangaat, dan heeft de klant het recht het abonnement te beëindigen binnen veertien (14) dagen. De klant kan het abonnement niet meer beëindigen op grond van de vorige zin na de eerste keer dat de klant gebruik heeft gemaakt van het abonnement.

4. Duur van het abonnement
4.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor een minimale abonnementsperiode van ten minste één maand, behoudens het bepaalde in artikel 5.3 t/m 5.5.

4.2 Het Abonnement wordt opgezegd conform de artikelen 5.1 en 5.2.

5. Opzeggen abonnement
5.1 Het CarPro Onbeperkt abonnement kan ten alle tijden worden opgezegd tenminste tien (10) werkdagen voor expiratiedatum van het abonnement. Nadat de Abonnee heeft opgezegd, kan deze zoals overeengekomen de diensten gebruiken tot het einde van de gefactureerde/betaalde periode.  Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en biedt CarPro Onbeperkt geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke perioden CarPro Onbeperkt.

5.2 De Abonnee kan het CarPro Onbeperkt abonnement zelf beëindigen door in te loggen op het online account (op www.carpro.nl) en gebruik te maken van de beëindigingsbutton waarna het account automatisch wordt afgesloten aan het einde van de huidige betaalde periode. Opzeggen kan tevens door een brief te schrijven en deze te richten aan: CarPro Carwash, t.a.v. Afdeling Abonnementen, Kelvinstraat 14,6003  DH  Weert. Opzeggen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht info@carpro.nl onder vermelding van de naam en het kenteken van de Abonnee. De Abonnee ontvangt uiterlijk binnen 7 werkdagen per email een schriftelijke / e-mail bevestiging van de opzegging.

5.3 CarPro Carwash behoudt zich het recht voor het Abonnement per direct op te zeggen indien de Abonnee: CarPro onjuiste gegevens heeft verschaft, fraude pleegt in het gebruik van CarPro Onbeperkt of niet heeft voldaan aan de betalingsplicht in Artikel 8.

5.4 Indien het Abonnement op grond van Artikel 5.3 is opgezegd en de minimale abonnementsperiode is nog niet verlopen, is de Abonnee gehouden om een vergoeding te betalen voor de resterende minimale abonnementsperiode. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgeld.

5.5 In gevallen waarin het Abonnement op grond van Artikel 5.3 is opgezegd, behoudt CarPro Carwash zich het recht voor de voormalig Abonnee te weigeren een volgend Abonnement af te sluiten.

6. Gebruik van het CarPro Onbeperkt abonnement
6.1 De Abonnee heeft recht om het voertuig waarvan het kenteken geregistreerd is, onbeperkt met een maximum van één keer per dag te wassen bij een CarPro wasstraat met het wasprogramma waarvoor het abonnement geldt.

6.2 Het CarPro Onbeperkt abonnement is te gebruiken in elke vestiging van CarPro.

6.3 De klant zal gebruik maken van het abonnement overeenkomstig een, naar het oordeel van CarPro Carwash, fair use policy.

6.4 De klant kan het CarPro Onbeperkt abonnement tussentijds online wijzigen. Een dergelijke wijziging gaat in op de eerste dag volgend op de maand waarin de klant de wijziging heeft aangevraagd.

6.5 Het abonnement van de klant wordt gekoppeld aan het kenteken van het voertuig van de klant. De wasstraten van CarPro Carwash herkennen het kenteken. De klant kan op die manier gebruik maken van de wasstraten.

7. Prijzen
7.1 CarPro Carwash behoudt zich het recht voor de prijs van het Abonnement te wijzigen. CarPro Carwash  stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de prijswijziging van kracht wordt per e-mail dan wel per post op de hoogte.

7.2 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.3 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.

7.4 Restitutie van het Abonnementsgeld is niet mogelijk, ook niet bij storing, weersomstandigheden of enige andere oorzaak van tijdelijke sluiting van de wasstraat.

7.5 Wanneer een klant een uitgebreider wasprogramma wil dan het wasprogramma wat aangeboden wordt in het afgesloten abonnement dan kan de klant tegen bijbetaling van prijsverschil tussen de programma’s het wasprogramma ‘upgraden’. Ditzelfde geldt voor ook voor eventuele opties welke gekozen kunnen worden en/of toevoegen van andere diensten welke aangeboden worden.

8. Betaling

8.1 De prijs van het abonnement hangt af van het gekozen programma, zoals op dat moment van afsluiten of verlenging van het abonnement geldt. Wanneer het voertuig waarvoor het abonnement is afgesloten wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot taxi’s, dan wordt de prijs zoals gepubliceerd op de website van CarPro verdubbeld.

8.2 Het abonnementsgeld is met periodes van één maand verschuldigd en wordt maandelijks via automatische incasso afgeschreven van de door Abonnee gebruikte bankrekening welke is gebruikt om het abonnement te activeren en/of afgesloten abonnement via de website.

8.3 Door de eerste termijn te betalen (online via i-Deal,  tegoed van de Waspas of anders) of te betalen in een van de vestigingen (contant, per bank, tegoed van de waspas  of anders) of het abonnement te activeren via mijn portal (op carpro.nl ) machtigt de Abonnee CarPro carwash, dan wel een door CarPro Carwash aan te wijzen derde, tot incasso van het abonnementsgeld.

8.4 De abonnementskosten voor het CarPro onbeperkt abonnement wordt maandelijks afgeschreven van het door Abonnee gebruikte rekeningnummer zoals beschreven in art. 8.2 op de kalenderdag waarop het betalende gedeelte van het lidmaatschap is ingegaan. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden verschoven, bijvoorbeeld als een bedrag niet via de betalingsmethode afgeschreven kon worden of als het betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt.

8.5 Indien de incasso, om wat voor reden dan ook, storneert behoudt CarPro Carwash zich het recht voor haar verplichtingen onder het Abonnement op te schorten en het CarPro  onbeperkt abonnement buiten werking te stellen. Het CarPro onbeperkt abonnement wordt weer in gebruik gesteld zodra de Abonnee het volledig verschuldigde abonnementsgeld heeft voldaan. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat het CarPro onbeperkt abonnement buiten werking is geweest waardoor er uiteraard ook geen gebruik van is gemaakt.

8.6 Indien de Abonnee niet tijdig kan voldoen / voldoet aan de betalingsverplichtingen voortkomend uit deze voorwaarden, zal CarPro Carwash de daardoor ontstane incassokosten en eventuele rentekosten verhalen op de Abonnee. Tevens zal CarPro Carwash de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. De kosten die CarPro Carwsh redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee, komen voor rekening van de Abonnee.

9. Wijziging kenteken
9.1 Een wijziging van het kenteken dient zo spoedig mogelijk in de portal gemeld te worden. Via “Mijn waspas” kan de Abonnee de wijziging zelf doorvoeren. Wijzigen kan tevens door een brief te schrijven en deze te richten aan: CarPro Carwash, t.a.v. Afdeling Abonnementen, Kelvinstraat  14, 6003 DH Weert. Wijzigen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@carpro.nl onder vermelding van de naam en het kenteken van de Abonnee. De Abonnee ontvangt uiterlijk binnen 10 werkdagen per email een schriftelijke bevestiging van de wijziging.

9.2 De abonnee kan éénmaal per kalendermaand kosteloos het kenteken wijzigen met een maximum van drie wijzigingen per kalenderjaar.

9.3 Bij meer wijzigingen dan genoemd in artikel 9.2 dient de klant aan CarPro Carwash € 7,50 per extra wijziging te betalen.

9.4 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld/betaalde kosten over de periode dat het CarPro Carwash onbeperkt abonnement niet kan worden gebruikt vanwege een kentekenwijziging.

10. Klantgegevens
10.1 De Abonnee houdt CarPro Carwash onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, dan wel het rekeningnummer. Wijzigingen in persoonsgegevens dienen zo spoedig mogelijk in de portal gemeld te worden. Op de pagina “Mijn gegevens en abonnement” kan de Abonnee de wijzigingen zelf doorvoeren. Wijzigen kan tevens door een brief te schrijven en deze te richten aan: CarPro Carwash, t.a.v. Afdeling Abonnementen, Kelvisntrat 14, 6003  DH Weert . Wijzigen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@carpro.nl onder vermelding van de naam en het kenteken van de Abonnee. De Abonnee ontvangt uiterlijk binnen 7 werkdagen per email een schriftelijke bevestiging van de wijziging.

10.2 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt CarPro Carwash zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. CarPro Carwash  zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook onze privacy verklaring

11. Inschakelen derden
11.1 CarPro Carwash heeft het recht om bij de uitvoering van het Abonnement derden in te schakelen.

11.2 Het is Abonnee niet toegestaan om het Abonnement over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CarPro Carwash.

12. Wachtwoorden en account-toegang
De Abonnee die het CarPro Carwash abonnement heeft afgesloten en via wiens betaalmethode de abonnementskosten worden afgeschreven heeft online via “Mijn waspas” toegang tot controle over het CarPro Onbeperkt Abonnement.

13. Overige bepalingen en toepasselijk recht
13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen CarPro Carwash  en de Abonnee is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om wat voor reden dan ook ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt behouden.

Nieuws en acties
Uitbreiding CarPro Helmond: 6 nieuwe wasboxen!

Uitbreiding CarPro Helmond: 6 nieuwe wasboxen!


Lees verder >
Newryde Auto Detailing  in Nuenen

Newryde Auto Detailing in Nuenen


Lees verder >
Update CarPro Someren

Update CarPro Someren


Lees verder >
Car Clean Exclusief bij CarPro Helmond

Car Clean Exclusief bij CarPro Helmond


Lees verder >